Content marketing

baner artykuł(2)
English version below

Struktura globalnych łańcuchów dostaw ulega zmianie. Zagraża to bezpieczeństwu lekowemu mieszkańców Unii Europejskiej, o czym mogliśmy przekonać się podczas pierwszej fali pandemii COVID-19, która sparaliżowała możliwość utrzymania łańcucha dostaw w ciągłości. Te właśnie zmiany pokazały jak bardzo uzależnieni jesteśmy od produkcji API* w Azji.

W ostatnich latach około 80%** stosowanych w farmaceutykach substancji czynnych, niezbędnych do produkcji leków wykorzystywanych w UE, pochodziło z Azji.

Rynek Dalekiego Wschodu zawdzięcza swoją pozycję niższym kosztom pracy, energii czy ochrony środowiska, które mają przełożenie na niższą cenę produkcji API, nie wpływając na ich certyfikowaną jakość. Koncerny farmaceutyczne wprowadzając do swoich leków substancje czynne pochodzące z Azji, sprawiły, że ich leki stały się tańsze. Tym samym zyskały przewagę nad konkurencyjnymi koncernami, które nie zdecydowały się na wprowadzenie importowanych substancji.

Co jednak, gdy łańcuch dostaw zostanie przerwany?

Zwiększony zapas API to najlepsze zabezpieczenie w przypadku ryzyka przerwania ciągłości łańcucha dostaw. Takie działanie pozwoli zachować stabilność i ciągłość biznesu, zabezpieczyć się przed przerwaniem łańcucha dostaw, a co najważniejsze nieprzerwanie dostarczać produkty, zwłaszcza w momencie skokowych wzrostów popytu. Rozwiązanie to jest inwestycją, która zyskuje coraz większe zainteresowanie.

Należy jednak pamiętać, że nie każdy podmiot może magazynować importowane API. Do prowadzenia magazynu surowców niezbędne jest posiadanie odpowiedniej powierzchni, certyfikatu GDP oraz zezwolenia na wytwarzanie, które są wydawane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Grupa Neuca posiada niezbędną infrastrukturę, która spełnia wszystkie wymagania pozwalające na magazynowanie i dystrybucję substancji czynnych.

 

*API (ang. Active Pharmaceutical Ingredient) – substancja czynna
**Źródło: ProGenerika Study of API supply vulnerabilities for the European pharmaceutical industry, JULY 2021

 

How to secure against API unavailability?

The structure of global supply chains is changing. This threatens the pharmaceutical security of the sitizens of European Union. It was visible during the first wave of the COVID-19 pandemic, which paralyzed the ability to keep the supply chain running. These very changes have shown how dependent we are from API* manufacturing in Asia.

In last years, 80%** of the active pharmaceutical ingredients, used in medicines and crucial to the manufacturing process of drugs in the EU, came from Asia. The Far East market ownes its position to lower costs of labor, energy and environmental protection. That results in a lower API production price, without affecting their certified quality. Pharmaceutical companies, by including in their medications active substances from Asia, make their medicines cheaper. Gaining in this same way the advantage over competitors who decided not to include imported substances.

However, what if the supply chain becomes disrupted?

The extended API storage is the best protection against the supply chain disruption.

This step will allow to maintain stability and continuity of business, to protect against supply chain disruption and, the most importantly, to deliver products continuously, especially during periods of fluctuating demand. This solution generates additional costs for the company, but from the invesment perspective is gaining higher suppliers interest.

It is necessary to remember that not every entity can store imported APIs.

In order to run this kind of warehouse, it is crucial to have appropriate space, a GDP certificate,,  and a manufacturing license which is issued by the Main Pharmaceutical Inspector. Neuca Group has the necessary infrastructure that meets all the requirements to store and distribute APIs.

*API (ang. Active Pharmaceutical Ingredient)
** Source: ProGenerika Study of API supply vulnerabilities for the European pharmaceutical industry, JULY 2021

back to top icon