Content marketing

Konferencja ACCORD 2022 jest wydarzeniem, które zgodnie z intencją organizatorów ma wpisać się na stałe w kalendarz cyklicznych, międzynarodowych spotkań naukowych dotyczących szeroko pojętych zagadnień związanych z badaniami nad lekiem.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 26-28 maja 2022 roku w Warszawie w Kampusie Banacha Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i stanowi próbę stworzenia platformy komunikacji pomiędzy międzynarodowymi środowiskami naukowymi i biznesowymi. Motywem przewodnim konferencji jest synergia, która umożliwia rozwój innowacyjności prac badawczych z uwzględnieniem ich walorów aplikacyjnych. Obejmuje ona współpracę naukową na wielu poziomach: międzynarodowym, lokalnym, interdyscyplinarnym oraz współpracę z przemysłem. Szczególny nacisk podczas planowania i organizacji konferencji położony został na współpracę polskich jednostek naukowych ze światowej klasy naukowcami.

Współczesna branża farmaceutyczna mierzy się z szeregiem wyzwań i problemów, pośród których należy wymienić przede wszystkim następujące zagadnienia:
– Współpraca nauki z biznesem – środowiska naukowe i biznesowe w branży farmaceutycznej odmiennie definiują cele i sposoby ich realizacji, co prowadzi do rozminięcia się oferty naukowej z potrzebami podmiotów gospodarczych.
– Interdyscyplinarność – projekty realizowane w branży farmaceutycznej charakteryzują się wysoką złożonością wymagającą współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych. Obserwowany obecnie brak komunikacji pomiędzy badaczami skutkuje tworzeniem rozwiązań wycinkowych, jednoaspektowych, nie zapewniających możliwości dalszego rozwoju i komercjalizacji.

Zwiększenie konkurencyjności oferty badawczej, komunikacja między badaczami – w Polsce brakuje wydarzeń naukowych, które umożliwiłyby międzynarodową prezentację dorobku jednostek, oraz nawiązywanie współprac i tworzenie szerokich multidyscyplinarnych zespołów badawczych z udziałem badaczy z zagranicy.

Aby zapewnić najwyższy poziom naukowy konferencji i Komitet Naukowy zaprosił do udziału ponad dwudziestu wykładowców o uznanej renomie międzynarodowej m.in. z Austrii, Kanady, Niemiec, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Wydarzenie konferencyjne będzie obejmowało wykłady plenarne, prezentacje naukowe, sesje plakatowe dotyczące najnowszych światowych trendów w dziedzinie farmacji. W ramach konferencji zostanie także zorganizowany panel dyskusyjny, podczas którego przedstawiciele nauki i przemysłu spróbują zdefiniować możliwe obszary współpracy w badaniach nad lekiem i odpowiedzieć na pytanie czy synergia pomiędzy tymi dwoma obszarami jest w ogóle możliwa. Po konferencji powstanie dedykowany zeszyt naukowy w czasopiśmie International Journal of Molecular Sciences, część prac zostanie także opublikowana w czasopiśmie Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research.

Projekt umożliwi nawiązanie międzynarodowych współprac naukowych i gospodarczych oraz zwiększy rozpoznawalność polskich jednostek naukowych związanych z farmacją na świecie. Długofalowe efekty projektu będą dotyczyły wzmocnienia umiędzynarodowienia badań naukowych realizowanych w Polsce.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie wydarzenia:
https://accord.wum.edu.pl

back to top icon